HEI FANNT DIR INTERESSANT SITEN OPGELÖSCHT:

Ministère de l´Intérieur: http://www.mi.public.lu

Ministère de l'Éducation nationale: 

http://www.portal.education.lu/programmes/ProgrammeFormationprofessionnelle.aspx

http://www.men.public.lu/home/index.html

Institut national d'administration publique: www.inap.public.lu

Ligue des Associations Sportives de l'Enseignement Fondamental: http://www.lasep.lu

Interbad: www.interbad.de

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. : www.Bäderportal.de

Informatiounen zum Beruff: https://beruffer.anelo.lu/de/jobs/schwimmlehrer_in 

http://www.handsup.lu/de/berufe-ausbildungen/listing/fiche-metier/handwerke-kommunikation-multimedia-kunst-und-sonstige-gewerbe/schwimmlehrer

Site wou een alles vun der DIN19643 fennt: https://www.beuth.de/de

Fachbiicher fir ugehend an diplôméiert Schwamminstructeren: https://www.badeliteratur.de

De Widong, Formatioun Éischt Hellef BLS: http://www.widong.lu